Polski Language

Jaśliski Park Krajobrazowy

Powstał w 1992 r. dla ochrony obszarów źródliskowych Jasiołki i Wisłoka. Stanowi łącznik pomiędzy Magurskim Parkiem Narodowym, Ciśniańsko - Wetlińskim Parkiem Krajobrazowym i Bieszczadzkim Parkiem Narodowym. Usytuowany jest w najbardziej urozmaiconej krajobrazowo, wschodniej części Beskidu Niskiego.
Najwyższym wzniesieniem leżącym na terenie parku jest Kamień - nazwywany Kamieniem nad Jaśliskami (859 m n.p.m.). Jedną z największych osobliwości obszaru objętego ochroną jest przełom Jasiołki, pomiędzy Ostrą, a Piotrusiem. Rzeka w tym miejscu wyrzeźbiła głęboką i wąską dolinę o urwistych ścianach, miejscami sięgających nawet 30 m wysokości, a w ciasnych przesmykach powstały skalne progi tworzące małe wodospady. Ciekawe formy geologiczne występują na Piotrusiu i Kamieniu. Wędrując stokami tych wzniesień, spotkać można naturalne wychodnie piaskowca, a także jaskinie i ślady po dawnych kamieniołomach.

Powierzchnię parku w 76% stanowią lasy o wysokim stopniu naturalności występujących w nich zbiorowisk roślinnych, wśród których dominuje buczyna karpacka. Na terenie parku występuje ogromne zróżnicowanie roślinności, która ma tu charakter przejściowy i niejednolity. Rośnie tu około 900 gatunków z czego około 600 leśnych, 82 reglowe i 7 subalpejskich. Spotkać tu można wiele gatunków chronionych jak np. cis, kłokoczka południowa, mącznica lekarska, parzydło leśne, tojad dziobaty, omieg górski, ciemiężyca zielona, sasanki, czy języcznik zwyczajny.

Świat zwierząt Jaśliskiego Parku Krajobrazowego tworzy 269 gatunków kręgowców i 152 gatunków ptaków. Żyje tu aż 181 gatunków objętych ochroną. Spotykać u możemy przedstawicieli dużych ssaków jak np.: niedźwiedź brunatny, wilk i ryś, a także rzadko występujące ptaki drapieżne jak orzeł przedni, orlik krzykliwy, puchacz, czy puszczyk uralski oraz bociana czarnego, dzięcioła trójpalczastego i dzięcioła białogrzbietego.

fot.: M. Sanocka